เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า

2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจให้คนภายในชุมชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของป่าโคกหีบป่าผืน  
           สุดท้ายของชุมชนได้
Week
Input
Process  
Output
Outcome


7
19 - 23
กันยายน
 2559

โจทย์: ผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องป่าให้กับคนภายในชุมชน
Key Questions:
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจจากการเรียน PBL หน่วย “เสียงกระซิบจากผืนป่า” ให้คนภายในชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของป่าโคกหีบป่าผืนสุดท้ายของชุมชนบ้านกวางงอยได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด:
สื่อ/อุปกรณ์:
- ipad,กล้อง/อุปกรณ์การถ่ายทำ
บรรยากาศภายในป่าโคกหีบ
- เครื่องแต่งกายสำหรับถ่ายทำ
- กระดาษบรู๊ฟ/ปากกาเคมี

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจจากการเรียน PBL หน่วย “เสียงกระซิบจากผืนป่า” ให้คนภายในชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของป่าโคกหีบป่าผืนสุดท้ายของชุมชนบ้านกวางงอยได้อย่างไร?”
เชื่อม
 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ใช้
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกแบบวางแผนและเป้าหมายของการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ
วันอังคาร (ชั่วโมง)
ชง
นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้ครูและเพื่อนฟัง ครูและเพื่อนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงแผนการทำงานจากข้อเสนอแนะของเพื่อนๆและคุณครู
วันพุธ(1ชั่วโมง) 
ชง
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในวันอังคารที่ผ่านมาผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่และฝึกซ้อมก่อนถ่ายทำจริงที่ป่าโคกหีบ
วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง) 
ชง
ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันถึงการใช้อุปกรณ์และระยะเวลาในการถ่ายทำ
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน
ใช้
นักเรียนลงมือทำการถ่ายทำตามที่แต่ละกลุ่มวางแผนไว้ ณ ป่าโคกหีบ
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
 ภาระงาน
- การออกแบบวางแผนผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องป่าให้กับคนภายในชุมชน
- การวางแผนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สื่อในรูปแบบต่างๆ
- สรุปการเรียนสัปดาห์ยนรู้ร
ความรู้
นักเรียนสามารถผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจให้คนภายในชุมชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของป่าโคกหีบป่าผืนสุดท้ายของชุมชนได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน
ค้นคว้าเรื่องราวที่ตนเองสนใจเพื่อหาคำตอบ
สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้อย่างเข้าใจและน่าสนใจ
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล 
สามารถค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่
 เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

##


ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:


  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆต้องออกแบบวางแผนผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องป่าแก่ชุมขน คุณครูได้ให้พี่ๆแบ่งกลุ่มเป็นสี่กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มต้องออกแบบวางแผนและกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วจึงนำเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อๆและคุณครูช่วยเพิ่มเติมในบางส่วนที่จะดีมากถ้าเพิ่มเติมอีกสักนิดสื่อที่แต่ละกลุ่มวางแผนที่จะผลิตนั้นได้แก่ หนังสั้น,ละครประยุกต์,นิทานก้อมและเพลงฉ่อย จากแผนที่วางไว้ภายในสัปดาห์นี้ว่าพี่ๆต้องประมวนความเข้าใจเรื่องป่าและออกแบบผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดไปยังชุมชน แต่เนื่องด้วยในสัปดาห์นี้ฝนตกเกือบทุกวันทำให้พี่ๆดำเนินการถ่ายทำภายในป่าโคกหีบไม่ได้ พี่ๆจึงแก้ปัญหาด้วยการเก็บบรรยากาศภายในโรงเรียน และฝึกซ้อมบทกันอย่างตั้งใจ

    ตอบลบ