เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า

2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week9


เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถสรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
Week
Input
Process  
Output
Outcome


9
3-7
ตุลาคม
 2559

โจทย์  
สรุปและนำเสนอโครงงาน
ถ่ายทอดสรุปความเข้าใจนำเสนอ PBL หน่วย "เสียงกระซิบจากผืนป่า"

Key Questions
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา เรื่องป่ามีอะไรบ้าง/อย่างไร?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียน เรื่อง “ป่า” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้ได้อย่างไร
นักเรียนจะนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนมา ไปต่อยอดความคิดที่จะปฏิบัติ และเห็นผลชัดเจนจริงได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
 Round Rubin และBlackboard Share สนทนา ถามตอบทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Quarter นี้?
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้
RoundRubin / Think  pair  share 
จะเผยแพร่องค์ความรู้อย่างไร?
 สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
อุผกรณ์ในการแสดง
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง Quarter ที่ 2
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 2 มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
   นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 2 เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจโดยใช้เครื่องมือคิดRound Rubin
ใช้
    นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่สำหรับการนำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ซ้อมการแสดงละคร และดนตรี
วันอังคาร (ชั่วโมง)
ชง
นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการฝึกซ้อมสะท้อนและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
เชื่อม
แต่ละกลุ่มดำเนินการฝึกซ้อม(ต่อ)
วันพุธ -วันพฤหัสบดี
ชง
นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการฝึกซ้อมสะท้อนและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
เชื่อม
แต่ละกลุ่มดำเนินการฝึกซ้อม(ต่อ)

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้
     นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งQuarter 2 ให้พี่ๆและน้องๆเรียนรู้ร่วมกันที่หน้าตึกประถม
เชื่อม
    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากการเรียนรู้และทำงานร่วมกันนักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้าง
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแต่ละคนประเมินตนเอง เช่นอะไรที่คิดว่าทำได้ดีแล้วและมีอะไรบ้างที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ใช้
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9
 ภาระงาน
การนำเสนอการแสดงสรุป
Quarter2/2559
การสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 9
ชิ้นงาน
นำเสนอการแสดงสรุป Quarter 2/2559
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 9

ความรู้
สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน
ค้นคว้าเรื่องราวที่ตนเองสนใจเพื่อหาคำตอบ
สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้อย่างเข้าใจและน่าสนใจ
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล 
สามารถค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่
 เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายตัวอย่างกิจกรรม


สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์สุดท้ายของ Quarter2 เป็นสัปดาห์แห่งการตระเตรียมการพี่ๆป.6 จัดการเครียร์งานเอกสารของตนเอง สิ่งที่คุณครูเห็นคือพี่ๆมีความรับผิดชอบค่อนข้างดีเยี่ยม เมื่อถึงสัปดาห์นี้คุณครูยังไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรเลย พี่เบ็ค: ครูครับเรา AAR สรุปการเรียนใน quarter นี้แล้วเอาไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับ พี่ๆแต่ละคนไร่เรียง Recheck งานของตนเองว่ามีงานใดคั่งค้างอยู่หรือไม่ ใครที่ยังมีงานค้าง ก็จัดการตนเองโดยที่ครูไม่ต้องชี้แจงซ้ำๆ ก่อนจะลงมือฝึกซ้อมการแสดงเพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นผู้รักครูดอกไม้จึงได้พาพี่ๆปรนนิบัติสถานที่ คือห้องเรียนและห้องสมุดที่พี่ๆได้ใช้แสวงหาความรู้อยู่เป็นประจำ พี่พลอย: ครูเราจัดเรียบร้อยแบบนี้ห้องสมุดดูดีจังเลยค่ะ อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันทำความสะอาดบ่อยๆจังเลยค่ะ พี่อาย: ครูครับห้องน้ำสกปรกแล้วล้างเลยนะครับ
    จากนั้นจึงกลับมาซ้อมเตรียมพร้อมกันอย่างขมักเขม่น การแสดงในครั้งนี้ถูกออกแบบโดยพี่ๆได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการร้องผญา บทกลอนของชาวอีสาน, การร้องเพลงฉ่อยในเนื้อหาของวิชา PBL และการร้องเพลงดีดกีตาร์กันในบทเพลงเพื่อป่า ทุกคนซ้อมกันอย่างตั้งใจผิดคิวบ้าง ร้องผิดคีย์บ้าง ได้ซ้อมวนกันอยู่หลายรอบเลยทีเดียว พี่ออร์โต้: ครูครับแล้วหน้าตึกไม่ต้องจัดฉากเวทีหรอครับ พวกเราช่วยกันทำไหมครับ ทำให้ได้เห็นอีกมุมของพี่ๆคือการอาสาช่วยงานโดยที่คุณครูไม่ได้ร้องของใดๆ ออกแบบวางแผนรูปแบบร่วมกัน จัดสรรปันส่วนหน้าที่ของแต่ละคนอย่างตั้งใจ การปิดเรียนในครั้งนี้นอกเหนือไปกว่าการเตรียมพร้อมฝึกซ้อมการแสดงแล้วพี่ๆป.6 ยังต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อร่วมเล่นร่วมเรียนรู้กับน้องๆอีกด้วย จึงได้เห็นการวางแผนการทำงานเป็นทีมและเห็นความตั้งใจของพี่ๆแต่ละคน
    วันแสดงจริงแต่ละคนใส่ชุดผื่นถิ่นอย่างสวยงามแต่พอถึงคิวที่พี่ๆป.6 ต้องขึ้นเวทีหลายคนตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ก็พากันออกมาแสดงจนสำเร็จสร้างรอยยิ้มให้เปื้อนอยู่บนใบหน้าของครู ผู้ปกครองและพี่ๆน้องๆได้เป็นอย่างดี พี่นุ่น: ครูๆๆหนูเกือบลืมบท เต้นเกือบไม่ออกเลยค่ะ จากนั้นเราจึงมาAAR กิจกรรมตลอดสัปดาห์นี้ร่วมกันแล้วแต่ละคนจึงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบที่ตนเองถนัด ตอนบ่ายก็ทำกิจกรรมสัมพันธ์กับน้องๆถึงจะเหนื่อยแต่ก็สร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่กันและกันได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ