เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า

2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถเผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นจากความเข้าใจในการเรียน PBL หน่วย “เสียงกระซิบจากผืนป่า” ถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรในผืนป่าและเกิดความรักที่จะดูแลและรักษาป่าได้
Week
Input
Process  
Output
Outcome


8
26-30
กันยายน
 2559

โจทย์  
เผยแพร่ผลงาน
ประเมินตนเอง
Key Questions
นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำอย่างไรให้เหมาะสมและทันต่อเวลา?
- นักเรียนจำดำเนินการตัดต่ออย่างไรให้น่าสนใจและถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ใน Quarter นี้?
เครื่องมือคิด
- Round Robin : วางแผนการดำเนินงานและการใช้อุปกรณ์ให้ทันต่อเวลา
- Show and Share : นำเสนอแลกเปลี่ยนสะท้อนผลงาน
- Black Board Share: แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter
 สื่อ/อุปกรณ์
- ipad,กล้อง/อุปกรณ์การถ่ายทำ
บรรยากาศในห้องเรียน/ โรงเรียนบ้านกวางงอย
- เครื่องแต่งกายสำหรับถ่ายทำ
- กระดาษบรู๊ฟ/ปากกาเคมี

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำอย่างไรให้เหมาะสมและทันต่อเวลา?”
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม
   นักเรียนดำเนินการถ่ายทำตามแผนที่วางไว้ของแต่ละกลุ่ม
วันอังคาร (ชั่วโมง)
ชง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการถ่ายทำ
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “นักเรียนจำดำเนินการตัดต่ออย่างไรให้น่าสนใจและถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากขั้นชง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการตัดต่อ
วันพุธ(1ชั่วโมง) 
ชง
นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการตัดต่อ
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆรับชม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงผลงานของแต่ละกลุ่ม
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงแก้ไงผลงานของตนเอง
วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง) 
ชง
ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ใน Quarter นี้?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำภามในชั้นชงผ่านเครื่องมือคิด Black Board Share
ใช้
นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนเผยแพร่ผลงานและทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนโรงเรียนบ้านกวางงอย
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
ใช้
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
- นักเรียนประเมินตนเอง(Flip your class room)
 ภาระงาน
- การวางแผนการดำเนินงานและการถ่ายทำ
- การดำเนินการตัดต่อให้น่าสนใจ
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนผลงานและปรับปรุงแก้ไข
- การนำเสนอและถ่ายทอดผลงานสู่ชุมชน
- การตอบคำถามหลังเรียน
- การประเมินตนเอง
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สื่อ(หนังสั้น,ละคร,นิทานก้อมและเพลงฉ่อย)
- ตอบคำถามหลังเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ประเมินตนเอง
ความรู้
สามารถเผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นจากความเข้าใจในการเรียน PBL หน่วย “เสียงกระซิบจากผืนป่า” ถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรในผืนป่าและเกิดความรักที่จะดูแลและรักษาป่าได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน
ค้นคว้าเรื่องราวที่ตนเองสนใจเพื่อหาคำตอบ
สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้อย่างเข้าใจและน่าสนใจ
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล 
สามารถค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่
 เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย


ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน
ประเมินตนเอง

ตอบคำถามหลังเรียน

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ลงถ่ายทำยังสถานที่จริงแต่เนื่องด้วยหลายกลุ่มใช้คนละสถานที่กันจึงต้องทำให้แยกย้ายไปตามจุดต่างๆ คุณครูจึงมีหน้าที่เดินทั่วทั้งป่าเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังอยากให้พี่ๆฝึกการดำเนินงานโดยที่ไม่มีคุณครูคอยดูแลอีกด้วย จากการเฝ้าสังเกตเห็นได้ถึงความตั้งใจของพี่ๆ ชุดการแสดง บทพูดและลำดับการถ่ายทำถูกตระเตรียมมาเป็นอย่างดี ถึงเวลานัดหมายทั้งสามกลุ่มมาพร้อมกันยังจุดนัดพบ เหลือเพียงกลุ่มพี่อ๋อมแอ๋มที่ยังไม่มา ครูดอกไม้จึงรีบโทรติดต่อประสานงานกับครูหนู ปรากฏว่ากลุ่มนี้หลงทางอีกครั้ง ไม่ว่าจะเข้าป่าโคกหีบกี่ครั้งประสบการณ์ของแต่ละครั้งก็ไม่เคยซ้ำเดิมเลย จากนั้นแต่ละกลุ่มจึงดำเนินการตัดต่อ กลุ่มไหนที่ถนัดใช้ไอแพดก็ใช้ไอแพดในการตัดต่อส่วนกลุ่มไหนที่มาความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ตัดต่อในคอม แล้วแต่ละกลุ่มจึงนำผลงานของตนเองมาเปิดแสดงให้ครูและเพื่อนๆรับชม และแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน บางกลุ่มต้องอัดเสียงใหม่ บางกลุ่มต้องถ่ายทำใหม่ หลังจากนำเสนอเสร็จแต่ละกลุ่มจึงดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียว
    พี่ๆได้นำผลงานที่ผลิตไปเปิดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆป.6 โรงเรียนบ้านกวางงอย บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พี่ๆลำปลายมาศพัฒนาได้เพื่อนใหม่ส่วนพี่ๆโรงเรียนบ้านกวางงอยก็ได้เห็นถึงความสำคัญของป่าโคกหีบอีกด้วยเช่นกัน ขากลับคุณครูและพี่ๆใช้วิธีการเดินกลับเพื่อที่จะได้เก็บขยะระหว่างทางด้วย ไม่ได้ยินเสียงบ่นว่าเหนื่อยหรือเมื่อยใดๆ ได้ยินแต่เสียงร้องเพลงถูกคีย์บ้างผิดคีย์บ้างตลอดระยะของการเดินทาง พอถึงห้องเรียนพี่ๆหยุดพักหายเหนื่อยกันแล้วคุณครูจึงให้พี่ๆถอดความรู้สึกจากการได้ทำกิจกรรมในวันนี้ พี่ๆเกือบทั้งห้องบอกว่ารู้สึกประทับใจและรู้สึกยินดีที่เป็นผู้ถ่ายทอดเสียงกระซิบของป่าออกไปให้คนในชุมชนได้รับฟัง จากนั้นพี่ๆจึงตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเมิณตนเองค่ะ

    ตอบลบ